Heeft u hulp nodig?

DirectDoen helpt u graag verder!

DirectDoen helpt u graag met schoonmaken, tuinonderhoud en klussen. Heeft u regelmatig hulp nodig of slechts éénmalig? Bij DirectDoen bent u voor hulp in en om uw huis aan het juiste adres.
Lees meer over onze diensten…

Wordt u een vaste klant van ons dan krijgt u korting! Met de stempelkaart spaart u voor gratis hulp.

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op 050 549 4207 of neem contact met ons op via het contactformulier.

VACATURES

Wil jij werken voor DirectDoen?

Meld je dan nog vandaag aan!
 • Betty
  Mevrouw Ebels

  Mevrouw Ebels zegt:

  "Met 76 jaar wordt al dat stofzuigen toch een beetje zwaar. Gelukkig dat DirectDoen bestaat…"
  Lees verder…

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DirectDoen B.V.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht.
 2. Werkzaamheden: tuinonderhoud, klus- en schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
 3. Opdrachtformulier: een formulier waarop DirectDoen B.V.,hierna nader aan te duiden met “DirectDoen”,  in overleg met de opdrachtgever een opdrachtomschrijving heeft aangegeven.


Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overige overeenkomsten van DirectDoen.
 2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mocht worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.


Artikel 3 Aard en omvang van de opdracht, offerte
De aard en omvang van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte of anderszins opgenomen omschrijving van de werkzaamheden. Wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen, die later worden overeengekomen, worden geacht hiervan deel uit te maken. De offerte geldt gedurende een periode van één maand, gerekend vanaf de datum van het verzenden van de offerte.

Artikel 4 Opdracht

 1. Alle door DirectDoen te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op hetgeen omschreven is op het opdrachtformulier.
 2. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de opdracht, doordat hij het opdrachtformulier heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.


Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. DirectDoen zal zich inspannen om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.
 2. Wanneer de overeengekomen werkzaamheden niet binnen de, op het opdrachtformulier, geschatte tijd kunnen worden uitgevoerd, zal er, indien wenselijk, door DirectDoen een vervolgafspraak worden gemaakt. Bij een eventuele vervolgafspraak is er sprake van een nieuwe opdracht.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van DirectDoen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DirectDoen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.


Artikel 6 Controle uitgevoerde opdracht en Reclames

 1. De opdrachtgever zal, indien akkoord, direct na de uitvoering van de opdracht tekenen voor het naar tevredenheid uitvoeren van de opdracht.
 2. Mocht de opdrachtgever direct na de uitvoering van de opdracht niet aanwezig zijn, dan heeft hij een termijn van 14 dagen om eventuele afwijkingen bij de uitvoering van de opdracht schriftelijk te melden aan DirectDoen. In deze schriftelijke kennisgeving dient ten minste worden vermeld; een nauwkeurige omschrijving van de afwijkingen en een redelijke termijn waarbinnen DirectDoen deze afwijkingen dient te herstellen.
 3. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft DirectDoen de keuze tussen aanpassing van het door haar in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de terecht afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen pro rato restitutie van door opdrachtgever ter zake reeds betaalde of te betalen bedragen.


Artikel 7 Prijs en betaling

 1. De in de offerte of anderszins uitgebrachte/vermelde prijs is een prijs die wordt bepaald op basis van de informatie verstrekt door de opdrachtgever. Het totaal bedrag zal worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven. opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt. Voor de door opdrachtgever gewenste meerwerk zal DirectDoen extra betaling in rekening brengen conform zijn uurtarieven.
 2. Gewerkte tijd wordt omhoog afgerond en per half uur in rekening gebracht, met een minimale afname van 1 uur.
 3. Eventuele kosten van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld gereedschappen, schoonmaakmiddelen en ijzerwaren zijn niet bij de prijs inbegrepen. In overleg tussen de opdrachtgever en DirectDoen kan DirectDoen tegen een vergoeding in deze hulpmiddelen voorzien.
 4. Alle in de offerte of anderszins genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 5. DirectDoen is gerechtigd opdrachtgever periodiek (maandelijks) te factureren voor reeds verrichte werkzaamheden. Tevens kan DirectDoen een gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen of zekerheid van betaling tot maximaal het bedrag van de opdracht. Facturen worden gezonden naar het adres van de opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan om te betalen declaraties te verrekenen met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook.
 7. De opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur in euro’s binnen 14 dagen na de factuurdatum bij gebreke is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten van DirectDoen is vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 50,-


Artikel 8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding,het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden aan DirectDoen te betalen.
 2. Zowel DirectDoen als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.
 3. Indien de overeenkomst door  DirectDoen wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van DirectDoen redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.


Artikel 9 Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Behoudens bepalingen van dwingendrechtelijke aard kan DirectDoen in verband met de door hem geleverde diensten - een en ander in de ruimste zin des woords - niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, anders dan die het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens DirectDoen.
 2. Voor zover aansprakelijk, is DirectDoen uitsluitend aansprakelijk voor de door opdrachtgever en/of derden geleden rechtstreekse schade. Gevolgschade, bedrijfsschade en/of immateriële schade, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtgever dient zich hiertegen te verzekeren.
 3. Indien DirectDoen krachtens het voorgaande jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van DirectDoen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. DirectDoen is niet aansprakelijk indien zij niet of niet tijdig aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen als gevolg van overmacht. Onder overmacht worden mede begrepen omstandigheden, die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen alsmede het niet of niet tijdig nakomen door enige derde van zijn verplichtingen alsmede  elke vreemde oorzaak alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van DirectDoen behoort te komen.
 5. In het bijzonder geldt ook als overmacht; oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en andere ernstige storing in het bedrijf van DirectDoen.
 6. Bij overmacht heeft DirectDoen de keuze het recht om de termijn van uitvoering van de opdracht met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat zij in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 7. Indien DirectDoen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever heeft voldaan, is zij gerechtigd de reeds uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk bij opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 10 Schadeloosstelling

 1. Indien de opdrachtgever met de werknemer van DirectDoen welke betrokken was bij de verstrekte opdracht, rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, dan dient hij DirectDoen daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde de wens van de opdrachtgever te bespreken.
 2. Indien de opdrachtgever gedurende de opdracht, of binnen een periode van 6 maanden beëindiging hiervan, een arbeidsverhouding rechtstreeks met de betrokken werknemer van DirectDoen aangaat, zal hij aan DirectDoen verschuldigd zijn een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete van € 500,-.


Artikel 11 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart DirectDoen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomt schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DirectDoen toerekenbaar is. Indien DirectDoen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden DirectDoen zowel buiten als in recht bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DirectDoen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijnde van DirectDoen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 12 Geschillen

 1. Geschillen tussen de opdrachtgever en DirectDoen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Groningen.
 2. Op alle overeenkomsten met DirectDoen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.